Thế giới đang trong trạng thái thảm hại. Những yếu tố của môi trường đáng biến mất Thay vì bi quan và để mặc cho trí tuệ chết, lo lắng sinh thái chưa đủ, chúng ta cần phải khám phá lại trái đất một cách sâu sắc. Mở ra một thế giới có thể sống được.

Mặc dù có những khác biệt văn hóa và lịch sử, nhân loại cần một nền tảng chung.

Đó là nội dung chính của môn « địa thi học », do Kenneth White phát minh. Ông đã khái niệm hóa nó trong các tiểu luận, minh họa trong các truyện du ký và trình bày trong « thơ bên ngoài » của mình.

Viện Địa thi học quốc tế có mục đích giới thiệu khái niệm này và tập hợp tất cả những ai tìm thấy ở nó một con đường khả thi.

Các bạn có thể tìm thấy ở đây một số các bài viết và tài liệu để hiểu rõ hơn địa thi học và làm tỏa sáng nó.